Gmina Witnica opracowała projekt nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki działań mających na celu doprowadzenie do zmiany niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie Gminy. Wskazuje obszary problemowe, priorytetowe zadania służące przeciwdziałaniu tym problemom, a także zakładane rezultaty. Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego zwiększającego efektywność podejmowanych działań.

pobierz: projekt stategii

Każdy mieszkaniec Gminy może zgłaszać swoje uwagi i postulaty dotyczące tego dokumentu drogą elektroniczną na adres: konsultacje.strategia@gmail.com do dnia 30 lipca 2021 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag merytorycznych. Prosimy o podanie danych kontaktowych, które posłużą wyłącznie do ewentualnego kontaktu z Państwem w celu wzięcia pod uwagę zaproponowanych uwag i dalszych prac nad strategią.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica, mgops@witnica.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i wypełnienia obowiązków prawnych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym wniosku, formularzu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza. Wniosek, formularz bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

W najbliższą środę, 30 czerwca, mija ważny termin dla rodziców, którzy otrzymywali świadczenie wychowawcze (500+) i dotąd nie złożyli nowego wniosku na kolejny okres zasiłkowy.

Złożenie kompletnego wniosku do 30 czerwca br. gwarantuje ustalenie oraz wypłatę przyznanego świadczenia z wyrównaniem nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Każdy dzień spóźnienia spowoduje, że „pięćsetka” będzie wypłacana począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, a więc bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku powinni niezwłocznie wypełnić formularz elektroniczny lub papierowy; w przypadku wniosku tradycyjnego (w formie papierowej) należy dostarczyć ten dokument do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy najpóźniej do końca czerwca.

Wnioski przyjmuje i informacji udziela M-GOPS w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, tel. 95 751 51 83.

Godziny pracy ośrodka:

– poniedziałek 700-1600

– wtorek, środa, czwartek 700-1500

– piątek 700-1400.

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem dopełnienia tej formalności jest złożenie wniosku elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej banku, w którym posiadają Państwo konto osobiste. W tym przypadku również należy to zrobić do 30 czerwca br.

kdr

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wszystkie informacje związane  z programem dostępne na https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR:

Materiały

Wyszukiwanie partnerów KDR