Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

 

Pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl

 

 

Kliknij tutaj i pobierz druk wniosku do wydruku w formacie pdf:

 

Wniosek do pobrania

 

asystent-678x381

Gmina Witnica realizuje w 2022 r. dwa programy skierowane do osób z niepełnosprawnością: program „Opieka Wytchnieniowa” oraz program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- jego rolą jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Uczestnikami programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

 

Nabór wniosków na kolejną edycję obu programów przewidziany jest w ostatnim kwartale br.

Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie internetowej M-GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

logotypy-1200x241

Informujemy, że w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy można składać dokumenty o zakwalifikowanie się do otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej z banku żywności.

Osoby, które nie złożyły oświadczeń w roku 2022 powinny jak najszybciej wypełnić i dostarczyć wypełnione dokumenty.

Wypełniony i podpisany komplet dokumentów można składać w M-GOPS przy ul. Kostrzyńskiej 9 w Witnicy, tel. 95 751 51 83, w godzinach pracy ośrodka lub pozostawić w skrzynce do korespondencji znajdującej się przy wejściu.

Druki oświadczeń można wypełnić na miejscu, w M-GOPS, lub pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do M-GOPS- wzory do wypełnienia znajdują się poniżej. Dla obywateli Polski druk oznaczono jako „PL”, dla obywateli Ukrainy- „UA”.

Druki do pobrania:

dla obywateli Polski

dla obywateli Ukrainy

 

Pomoc przysługuje osobom, które nie przekraczają maksymalnej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie. Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc w postaci produktów żywnościowych jest skierowana zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Witnica.

Żywność będzie wydawana w każdą trzecią środę miesiąca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zaułek Wodny 1 w Witnicy począwszy od bieżącego miesiąca (kwietnia 2022 r.).