ABC INTERESANTA,

czyli co i jak załatwić w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy?

CO? JAK? GDZIE?
pomoc finansowa – przynieść zaświadczenia o zarobkach za poprzedni miesiąc lub zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego- pracownik przeprowadzi wywiad środowiskowy aby ocenić sytuację materialno-bytową rodziny pokoje pracowników socjalnych nr 1, 2, 3, 4
 
asystent rodziny – o przyznanie rodzinie asystenta rodziny można wnioskować do pracownika socjalnego w przypadku występowania problemów wychowawczo-opiekuńczych pokój nr 3
 
dodatek mieszkaniowydodatek energetycznyKarta Dużej Rodziny – wypełnić wniosek potwierdzony przez administratora budynku w którym mieszka wnioskodawca,- załączyć zaświadczenia o dochodach za 3 poprzednie miesiące lub zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego (ze składką zdrowotną) pokój nr 14

(I piętro)

 
świadczenia rodzinne:  zasiłek rodzinny,        zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne

„becikowe”

– wybrać odpowiedni wniosek i wypełnić,- załączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni  rok,  ksero dowodu tożsamości, ksero aktu urodzenia dziecka- w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej i internatu (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły lub zamieszkania w internacie),- zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę do „becikowego”,

– wyrok sądowy o zasądzonych alimentach

pokój nr 9
 
fundusz alimentacyjny – wybrać odpowiedni wniosek i wypełnić,- zaświadczenie o przychodzie z Urzędu Skarbowego,- wyrok sądowy przyznający alimenty na dziecko,- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za dwa miesiące pokój nr 9
 
turnus rehabilitacyjny, dofinansowanie z PFRON – pracownik pomaga wypełnić odpowiedni wniosek,- wnioskodawca dostarcza zaświadczenie od lekarza oraz orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności pokój nr 1
 
usługi opiekuńczeDPS – wnioskodawca dostarcza zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie od lekarza o wymaganej pomocy osób drugich- pracownik przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej wnioskodawcy- wypełnić odpowiedni wniosek pokój nr 6
 
stypendium szkolne – wnioskodawca wypełnia wniosek,- dostarcza zaświadczenie ze szkoły oraz zaświadczenia o zarobkach   za miesiąc poprzedni pokój nr 14

(I piętro)

 
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – pracownik sprawdza sytuację rodziny,- wnioskodawca przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności,- dostarcza dowód osobisty i pozostawia numer kontaktowy pokój nr 1
 
zgłoszenie aktów przemocy – można zgłosić występowanie przemocy w rodzinie anonimowo pod nr tel 607 822 699 Niebieska Linia- założenie „Niebieskiej Karty” u pracownika socjalnego z rejonu lub przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pokój nr 2 i 7
 
leczenie uzależnień M-GKRPA – wypełnić wniosek- przynieść zaświadczenie o stanie zdrowia uzależnionego i dotychczasową dokumentację z leczenia (jeśli takie posiada) pokój nr 6