Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Serwis WWW jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

 

Wyłączenia

 

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Taupa .

E-mail: t.taupa@mgops.witnica.pl

Telefon: 95 7515183

 

Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica

E-mail: mgops@witnica.pl

Telefon: 95 7514154

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Do wejścia prowadzą  schody oraz znajdujący się przy schodach podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Krawędzie schodów oznakowane są kontrastową taśmą.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

– PJM (polski język migowy),

– SJM (system językowo-migowy),

– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

 

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

 

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],

Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],