Uprawnieni:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy:

1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;

2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:


1)  określony średni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% (2.066,99 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 30% (1.550,24 zł) tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r. wynosi 5.167,47 zł (UWAGA! Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zmienia się w ciągu roku).
2) powierzchnia zajmowanego lokalu.

Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 

Liczba osób Powierzchnia normatywna
1 osoba 35 m2
2 osoby 40 m2
3 osoby 45 m2
4 osoby 55 m2
5 osób 65 m2
6 osób 70 m2
Dla każdej kolejnej osoby zwiększenie o 5 m2
Osoba niepełnosprawna zwiększenie o 15 m2

 

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% lub

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie  może przekroczyć:

 

 

Liczba osób 30 % 50 %Jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%
1 osoba 45,50 m2 52,50 m2
2 osoby 52,00 m2 60,00 m2
3 osoby 58,50 m2 67,50 m2
4 osoby 71,50 m2 82,50 m2
5 osób 84,50 m2 97,50 m2
6 osób 91,00 m2 105,00 m2

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.
Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1)  Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się   powierzchnię normatywną o 5 m2.
2)  Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga   zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków

 

 

Co należy zrobić aby otrzymać dodatek.

 

 1. Należy pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w pokoju nr 14.
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do „swojej” administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
 3. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku.
 5. Komplet dokumentów, należy złożyć w pok. nr 14.

 

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

 

 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS-u ustali, że:
 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nie przyznany.
 1. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
 2. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku i deklaracji oraz w oświadczeniu dotyczącym domów jednorodzinnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
  • zaświadczenie o dochodach – w przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych(np. dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego z ZUS);
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o dochodach lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego
  • w przypadku prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu) bądź wysokości opłaconego podatku (w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej) za poprzedni rok kalendarzowy –w przypadku prowadzenia działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego (gospodarstwo o łącznej powierzchni powyżej 1 h fizycznego lub przeliczeniowego) – zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych;
  • w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe – odcinki przekazów pocztowych  lub zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowe lub aktualna decyzja ustalające wysokość emerytury lub renty;
  • zaświadczenie/decyzja potwierdzająca rodzaj i wysokość zasiłku/stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny), pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego),stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom; i)
  • osoby otrzymujące alimenty – oświadczenie o wysokości alimentów, orzeczenie sądu o alimentach na rzecz dzieci, przekazy lub przelewy alimentów.
  • jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego – ww. orzeczenie o alimentach oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów  w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie o dochodach
 3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 4. Oświadczenie dotyczące domu jednorodzinnego

 

 

Komentowanie zamknięte.