Formy pomocy materialnej:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym może być przyznana w formie:

v  Stypendium szkolnego

v  Zasiłku szkolnego

 

Komu przysługuje pomoc materialna:

Pomoc materialna przysługuje:

1)  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas 0,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Witnica,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1.280 zł. (rocznie).
 • uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.

 

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest celowe.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

 • zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
 • oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu sierpniu dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów,
 • odcinek renty lub emerytury  o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc grudzień,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych w miesiącu grudniu,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły (zał. Nr 1 do wniosku).
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.
 • imienne faktury lub rachunki  uproszczone.

Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 1. Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń,
 2. Zeszyty,
 3. Lektury szkolne,
 4. Prenumerata prasy edukacyjnej,
 5. Pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice szkolne, globusy, kalkulatory, itp.),
 6. Artykuły szkolne ( np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, okładki, temperówki plastelina, itp.),
 7. Plecaki, tornistry, torby sportowe ( 1szt. w roku szkolnym),
 8. Obuwie sportowe na W-F:
 • obuwie lekkie: tenisówki, halówki, trampki – po 1 parze na semestr – do kwoty 30,00 zł
 • adidasy – po 1 parze na semestr – do kwoty 100,00 zł
 1. Strój sportowy na W-F:
 • spodenki gimnastyczne (sportowe) – po 1 parze na semestr – do 30,00 zł za szt.
 • koszulka sportowa – 2 sztuki na semestr – do kwoty 40,00 zł za szt.
 • dres sportowy (lub bluza dresowa + spodnie dresowe) – 1 komplet na semestr – do kwoty 130,00 zł za komplet
 1. Strój galowy (apelowy),
 2. Wymagany regulaminem szkolnym strój szkolny, (np. mundurek szkolny),
 3. Strój na basen (strój kąpielowy, klapki, czepek kąpielowy, rachunki za korzystanie z basenu) – 1szt. w roku szkolnym,
 4. Przybory i odzież do nauki zawodu – po przedłożeniu pisemnego potwierdzenia ze szkoły, że to wyposażenie jest wymagane,
 5. Sprzęt wymagany do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o chatakterze edukacyjnym, rozwojowym ( muzyczny, sportowy, plastyczny, fotograficzny, tetralny itp.), – po dołączeniu zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie ucznia na określone zajęcia,
 6. Sprzęt komputerowy
 • Komputer, laptop – do kwoty 2500 zł, – 1 raz na 5 lat,
 • oprogramowanie, multimedialne programy edukacyjne,
 • drukarka, (1 raz na 5 lat)
 • tusze do drukarek, (1 raz na rok)
 1. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 2. Biurko – do kwoty 350 zł, krzesło do biurka – do kwoty 150 zł – 1 raz na 5 lat,
 3. Okulary korekcyjne – do kwoty 200 zł – 1 raz na 2 lata,
 4. Opłata zajęć pozalekcyjnych o chatakterze edukacyjnym, rozwojowym, wyrównawczym (korepetycje, językowe, sportowe, kółka tematyczne itp.),
 5. Inne dodatkowe opłaty wymagane obligatoryjnie przez szkołę,
 6. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, biwakach, obozach, wyjściach do kin, teatrów, muzeum lub innych imprez organizowanych przez szkołę, potwierdzone pisemnym zaświadczeniem ze szkoły,
 7. Dojazd do szkoły potwierdzony imiennym biletem miesięcznym lub fakturą wystawioną przez przewoźnika – koszty pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na porycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 8. Opłata za pobyt w internacie lub  bursie szkolnej (z wyłączeniem dożywiania) – koszty pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częsciowe porycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 9. Inne wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia.

Okresy uznawalności przedkładanych dowodów zakupu lub poniesionych kosztów w danym roku szkolnym:

 1. Od września do czerwca danego roku szkolnego – wydatki wymienione w pkt.: 4,16, 19,21,22,23,24.
 1. Od lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który został złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do czerwca – pozostałe pozycje.

Zwrot środków pieniężnych za zakup powyższych przedmiotów następuje wyłącznie na podstawie okazanych oryginałów  imiennych faktur i rachunków uproszczonych na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wymagane jest, aby asortyment wymieniony na przedkładanym dowodzie zakupu posiadał adnotację „szkolny” lub  „sportowy”. W przypadku braku odpowiedniego określenia, wymagane jest by sprzedawca umieścił na fakturze odręczną adnotację z takim określeniem oraz potwierdził to własnoręcznym podpisem oraz pieczątką sklepu.

Uwaga:

Nie będą uwzględniane faktury z wpisem  typu ”artykuły szkolne”, „przybory szkolne” , „akcesoria szkolne” itp.,  a także wydatki o charakterze nieedukacyjnym, chociażby miały adnotację „sportowy”, np. sweter sportowy, kurtka sportowa, bluzka sportowa, itp.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
 • nieszczęśliwy wypadek

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:

 1. rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
 2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
 3. dyrektora szkoły.

Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne będą:

 • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.
 • w wersji elektronicznej na stronie www.mgops.witnica.pl

DRUKI DO POBRANIA

Oświadczenie o dochodach (działalność gosp)

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie_ST

wniosek ST-A3

wniosek ZS-A4

Komentowanie zamknięte.