W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia br. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wsparcie finansowe mogą liczyć także rodziny zastępcze.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Rodziny zastępcze składają wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy także, że rządowy program „Rodzina 500+” startuje 1 kwietnia 2016 r.

Od tego dnia można będzie składać wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy.

Podstawowe informacje o programie:

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 6. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie (M-GOPS w Witnicy). E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl.
 7. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 1. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 2. Druki wniosków i oświadczenia będą dostępne bezpłatnie w miejscu składania wniosków.
 3. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

 

Komentowanie zamknięte.