W dniu 23.05.2013r. została przyjęta Uchwałą  nr XLV/236/2013  Rady Miejskiej  w Witnicy „Karta Rodziny 3+” w ramach programu Rodzina 3+. Celem programu jest wsparcie i pomoc dla rodzin wielodzietnych.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA RODZINY 3+

Rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, tj. rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły średniej(w trybie dziennym).

Karta Rodziny 3+  przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Witnica. Oznacza to, że  wszystkie dzieci i przynajmniej jeden z rodziców winien być zameldowany na terenie Gminy Witnica na pobyt stały.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA RODZINY 3+

Każdy posiadacz karty będzie mógł na jej podstawie  skorzystać z szeregu ulg i zwolnień:

  • 50%  – wszelkie zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Miejski Dom Kultury na terenie całej gminy,
  • 20%  na pierwsze dziecko oraz 25% na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola na korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych na terenie Gminy Witnica, wykraczających poza podstawę programową,
  • 25% miesięcznych, łącznych kosztów odbioru odpadów komunalnych,
  • 10% kosztów poboru wody i odbioru ścieków komunalnych w systemie zbiorowego odprowadzania.

Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach wydawany będzie wraz z kartą.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ KARTĘ RODZINY 3+

Aby otrzymać „Kartę Rodziny 3+”  należy złożyć wypełniony i podpisany wniniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy w pok. Nr 14 (I piętro).

Druki wniosków  są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 14 I piętro), Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz na stronie www.witnica.pl.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU  

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj;

  • akty  urodzenia dzieci,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem,
  • poświadczenia zameldowania,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie z placówki edukacyjnej, kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
  • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ RODZINY 3+

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia wraz z kompletem dokumentów. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

Karta Rodziny 3+ jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.

OKRES WAŻNOŚCI

Karta jest wydawana na czas określony i ważna jest do końca danego roku kalendarzowego. Po upływie okresu ważności należy ponownie złożyć wniosek o przedłużenie Karty, w takim terminie, aby zapewnić sobie możliwość z jej ciągłego korzystania (czyli  co najmniej 14 dni przed upływem okresu ważności).

DOKUMENTY DO POBRANIA

wniosek

formularz zgłoszeniowy

UCHWAŁA NR XLV2362

Komentowanie zamknięte.