ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Od 4 lutego 2011 r. przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy działa Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół interdyscyplinarny to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji.

 

Skład zespołu:

1. Julita Karasińska- kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, 2. Eleonora Wielkoszewska- kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, 3. Piotr Muchel- przedstawiciel Komisariatu Policji w Witnicy, 4. Beata Przybylska – Migacz – przedstawiciel Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy, 5. Elżbieta Kwaśna – dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, 6. Magdalena Janicka – przedstawiciel Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witnicy, 7. Wioletta Kępiszak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Orał Białego w Kamieniu 8. Wybickiego w Witnicy, 9. Janina Kucharska – przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, 10. Elżbieta Staniszewska – przedstawiciel NZOZ „Eskulap” w Witnicy.

 

Zadania Zespołu:

 

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez: 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Powyższe zadania mają na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie na terenie Gminy Witnica.

 

Adresaci • Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim: • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka, • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających, • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd., • Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni, • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu, • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci, • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie, • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

 

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na: • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny, • Prośbę dziecka, • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej, • Informacje uzyskane z placówek oświatowych, • Informacje od innych służb np.(urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych). W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy zespołu należy wypełnić wniosek (załącznik nr 1) o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego a następnie złożyć go osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. KONTAKT Zespół Interdyscyplinarny Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rutkowskiego 9 66- 460 Witnica tel. 95 751 51 83 mail: mgops@witnica.pl

Komentowanie zamknięte.