Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy przeprowadza rozeznanie w środowisku na  potrzeby przystąpienia do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020r. Poz.1787z póź.zm.)

Program adresowany jest  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. Program ma także zapewniać:

  • w odniesieniu do rozwiązań systemowych: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

 

  • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym M-GOPS w Witnicy informuje, że opiekunowie mogą zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2022 r. do M-GOPS w Witnicy ul. Kostrzyńska 9 ,66-460 Witnica  lub pod nr. tel. 95 751 83 83, mailowo na adres: mgops@witnica.pl.

Więcej informacji uzyskacie Państwo :

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774589.docx

Komentowanie zamknięte.