Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Witnica na potrzeby przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.  Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych :

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
    a) o stopniu znacznym lub
  1. b) o stopniu umiarkowanym, lub
  2. c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 . poz.573 )

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem)

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

W związku z powyższym M-GOPS w Witnicy informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2022 r. do M-GOPS w Witnicy ul. Kostrzyńska 9 ,66-460 Witnica  lub pod nr. tel. 95 751 83 83, mailowo na adres: mgops@witnica.pl.

Więcej informacji uzyskacie Państwo :
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

Komentowanie zamknięte.