W Gminie Witnica rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy lub gaz skroplony LPG.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA: dodatek nie obejmuje gazu ziemnego z sieci gazowej!

Gospodarstwa domowe, które posiadają piece gazowe zasilane gazem ziemnym z instalacji lub butle do zasilania kuchenek gazowych nie są objęte dodatkiem.

Wszystkie rodzaje paliw oraz wysokość dodatku zostały wymienione w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Aby otrzymać świadczenie należy wcześniej zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- w Urzędzie Miasta i Gminy (nie dotyczy to oczywiście osób, które takiego zgłoszenia już dokonały).

Wnioski można składać w formie papierowej- osobiście lub listownie, a także za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wniosek musi być podpisany elektronicznie).

wniosek 

klauzula informacyjna

Druki wniosków są dostępne również w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, przy ul. Kostrzyńskiej 9. W M-GOPS należy składać wypełnione wnioski papierowe.
Godziny udzielania informacji dotyczących dodatku węglowego w M-GOPS:
poniedziałek: w godz. 9-16
wtorek, środa, czwartek: w godz. 9-14
piątek: w godz. 9-13

Komentowanie zamknięte.