asystent-678x381

Gmina Witnica realizuje w 2022 r. dwa programy skierowane do osób z niepełnosprawnością: program „Opieka Wytchnieniowa” oraz program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- jego rolą jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Uczestnikami programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

 

Nabór wniosków na kolejną edycję obu programów przewidziany jest w ostatnim kwartale br.

Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie internetowej M-GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

Komentowanie zamknięte.