W miesiącu sierpniu 2008 roku odbyła się sesja zajęć I modułu projektu:
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy”
W zajęciach wzięło udział 8 Beneficjentów Ostatecznych (uczestników kursu). Zajęcia odbywały się na terenie tutejszego Ośrodka.

Zadaniem tego modułu jest zdobycie przez beneficjentów umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych, a zatem udzielanie pierwszej pomocy oraz opieka i pielęgnacja osoby starszej .

I Umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńcze

 

 1. obserwować i dostrzegać nieprawidłowości w rozwoju człowieka (klienta)
 2. pielęgnować i dbać o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niepełnosprawnych
 3. pomagać w prowadzeniu gospodarstwa- doradzać w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego
 4. zapewniać bezpieczeństwo podopiecznemu, objętego opieką
 5. aktywizować podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 6. wykształcać umiejętności zwalczania skutków braku ruchu
 7. prowadzić działalność prozdrowotną i profilaktyczną, kierować proces opieki na rehabilitację
 8. udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia w życiu podopiecznego
 9. dostosowanie odpowiedniej diety do przygotowania posiłków biorąc pod uwagę potrzeby, upodobania i przyzwyczajenia osoby starszej
 10. dobrać odpowiednie ćwiczenia do wieku i sprawności fizycznej podopiecznego
 11. wzmacnianie cech motorycznych osoby starszej poprzez: siłę, zwinność, szybkość, gibkość
Zgodnie z programem zajęć przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty między innymi z zakresu:
1.  „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (dwa dni po 6 godzin)
Miejsce szkolenia – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy
Forma szkolenia: zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
Tematyka
1.Podstawy prawne nieudzielenia pomocy
2. Bezpieczeństwo ratującego i ratowanego
3. Ocena miejsca zdarzenia i stanu poszkodowanego
4. Zasady prawidłowego wzywania pomocy
5.Zasady postępowania w przypadkach szczególnych:
– Zatrzymanie krążenia, czynności resuscytacyjne u osób dorosłych
– Postępowanie z pacjentem nieprzytomnym
-Atak padaczki
-Śpiączka cukrzycowa
-Zadławienie
-Oparzenia
-Urazy i złamania
-Omdlenie
-Duszność
-Krwotok z nosa
6. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia
7. Podsumowanie
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI.

Moduł I – pielęgnacja i opieka ( wykłady i warsztaty) 8 godzin.
Zakres tematyczny :
• potrzeby osób starszych,

• działania opiekuńcze,

• pomoc w podnoszeniu jakości życia osoby starszej ,

• diagnoza warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier ,

• kompensowanie utraconej samodzielności w zakresie podstawowej pielęgnacji i opieki ,

• choroby , o których warto wiedzieć: Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, Demencja

• podstawy pielęgnowania człowieka:
pielęgnacja osób starszych z upośledzeniem umysłowym,
pielęgnacja osób starszych z zaburzeniami psychicznymi,
pielęgnacja osób starszych z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu,
pielęgnacja osób starszych przewlekle chorych ,

• pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem),

• higiena żywienia,

• promocja zdrowia,

• doradztwo w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych,

 

3. PODSTAWY Z ZAKRESU GERONTOLOGII , GERIATRII I  REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH.


Podstawy gerontologii- ogólna charakterystyka starości w cyklu życia człowieka.

1. Aspekty biologiczne starzenia się.

2. Aspekty psychologiczne starzenia się.

3. Aspekty socjologiczne starzenia się.

4. Czynniki sprzyjające izolacji społecznej ludzi starszych.

5. Potrzeby i oczekiwania seniorów.
Podstawy geriatrii.

1. Choroby starości – ogólna charakterystyka.

2. Wskazówki dotyczące roli opiekuna w aspekcie podopiecznego.

 

Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób starszych.

1. Problemy fizjoprofilaktyki starzenia się organizmu .

2. Usprawnianie ruchowe osób w podeszłym wieku .

3. Aktywność ruchowa formą rehabilitacji osób w podeszłym wieku .

4. Zastosowanie fizjoterapii w profilaktyce prozdrowotnej u osób po 65 roku życia.

5. Bezpieczne formy aktywności ruchowej u seniorów.

6. Dostępność świadczeń rehabilitacyjnych w Polsce, w ocenie osób starszych.

koordynator projektu: Julita Karasińska

 

Komentowanie zamknięte.