1. Podstawa prawna
 • Art.17 ust.1 pkt 16, art.19 pkt 10, art.54 ust.1 i 2, art.55, art.59 ust.1-3, art.61 ust.1 pkt.2, art.106 ust.1 i 4, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268);
 • Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2012r.w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 2018, poz.734)

 

2. Warunki
 • Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku,choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
 • Brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

 

3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
 • Ustny lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej. (wniosek do pobrania)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.
 • Kserokopia decyzji o otrzymywanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu).
 • Zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaśw. do pobrania)
 • Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. (załącznik do pobrania)
 • Inne niezbędne dokumenty niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
 • W Przypadku osoby chorej psychicznie pracownik socjalny sam podejmuje czynności w celu komplet. dok w ciągu 3 m-cy

 

4. Dokumenty uzyskane w toku postępowania
 • Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 • W przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Wywiady przeprowadzone u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności (druk do pobrania)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 • Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

5. Sposób załatwienia
 • Decyzja administracyjna o skierowaniu, i odpłatności, bądź odmowie skierowania
 • Decyzje o umieszczeniu wydaje organ gminy prowadzącej dom.
 • Umowa cywilno prawna z rodziną zobowiązaną do alimentacji
 • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

 

 6. Termin załatwienia sprawy
     Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane        nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.
 7. Odpłatność
–   Mieszkaniec domu – 70% dochodu, nie więcej niż pełny kosztutrzymania ustalony dla właściwego dps.
–   Pozostałą część pokrywa:

 • rodzina jeżeli osiąga dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego lub dobrowolnie deklaruje opłatę;
 • gmina kierująca;
 • lub inne osoby.

 

 8. Procedura odwoławcza
     Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwemDyrektora MOPS w terminie 14 dni od doręczenia.