Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy przeprowadza rozeznanie w środowisku na  potrzeby przystąpienia do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020r. Poz.1787z póź.zm.)

Program adresowany jest  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. Program ma także zapewniać:

 • w odniesieniu do rozwiązań systemowych: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

 

 • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym M-GOPS w Witnicy informuje, że opiekunowie mogą zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2022 r. do M-GOPS w Witnicy ul. Kostrzyńska 9 ,66-460 Witnica  lub pod nr. tel. 95 751 83 83, mailowo na adres: mgops@witnica.pl.

Więcej informacji uzyskacie Państwo :

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774589.docx

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Witnica na potrzeby przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.  Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych :

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  a) o stopniu znacznym lub
 1. b) o stopniu umiarkowanym, lub
 2. c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 . poz.573 )

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem)

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

W związku z powyższym M-GOPS w Witnicy informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2022 r. do M-GOPS w Witnicy ul. Kostrzyńska 9 ,66-460 Witnica  lub pod nr. tel. 95 751 83 83, mailowo na adres: mgops@witnica.pl.

Więcej informacji uzyskacie Państwo :
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

W Gminie Witnica rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy lub gaz skroplony LPG.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA: dodatek nie obejmuje gazu ziemnego z sieci gazowej!

Gospodarstwa domowe, które posiadają piece gazowe zasilane gazem ziemnym z instalacji lub butle do zasilania kuchenek gazowych nie są objęte dodatkiem.

Wszystkie rodzaje paliw oraz wysokość dodatku zostały wymienione w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Aby otrzymać świadczenie należy wcześniej zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- w Urzędzie Miasta i Gminy (nie dotyczy to oczywiście osób, które takiego zgłoszenia już dokonały).

Wnioski można składać w formie papierowej- osobiście lub listownie, a także za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wniosek musi być podpisany elektronicznie).

wniosek 

klauzula informacyjna

Druki wniosków są dostępne również w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, przy ul. Kostrzyńskiej 9. W M-GOPS należy składać wypełnione wnioski papierowe.
Godziny udzielania informacji dotyczących dodatku węglowego w M-GOPS:
poniedziałek: w godz. 9-16
wtorek, środa, czwartek: w godz. 9-14
piątek: w godz. 9-13