Gmina Witnica otrzymała jako jedna z 4 gmin województwa lubuskiego dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2018. Złożony przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego wniosek pozwolił na pozyskanie kwoty 16 000 zł, a tym samym realizację gminnego programu pod nazwą „Razem mamy moc by pokonać przemoc”. Dotacja pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przygotowany merytorycznie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Alicję Pasich, oraz Kierownika M-GOPS, Tomasza Taupę, program, zakłada min. zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa psychologicznego, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, współorganizację konkursu plastycznego dla dzieci, poradę prawną dla seniorów oraz opracowanie i kolportaż gminnej ulotki informacyjnej. Działania są więc skierowane zarówno do rodziców i ich dzieci, jak i osób starszych.
Program „Razem mamy moc by pokonać przemoc” stanowi element działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projektowane działania są w pełni zbieżne z celami „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Witnica na lata 2016-2021”.
Spotkanie z Panią Alicją Pasich oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w najbliższą środę, 30 maja 2018 r., podczas imprezy rodzinnej „Biesiadorajdy” w Nowinach Wielkich organizowanej przez tamtejszy Zespół Edukacyjny.
Partnerami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w realizacji programu są:
Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich oraz Dom Dziennego Pobytu „Senior- Wigor” w Witnicy.

Do pobrania ulotka informacyjna.

 

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej i jest również dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

  • Rodziny, które otrzymały kartę tradycyjną (plastikową) do 31 grudnia 2017 r. mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karty elektronicznej (na urządzeniach mobilnych) do 31 grudnia 2019 r.
  • Rodziny, które od 1 stycznia 2018 r. wnioskują jednocześnie o przyznanie karty tradycyjnej oraz elektronicznej otrzymują obie karty bezpłatnie.
  • Rodziny, które złożyły wniosek o karty tradycyjne po 31 grudnia 2017 r., a w 2018 r. złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.
  • Rodziny, które złożą wniosek o karty elektroniczne po 31 grudnia 2017 r., a w późniejszym terminie złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty tradycyjnej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny i z niej korzystać dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem – Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

  1. Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
  2. Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
  3. Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia /kursy.
  4. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe dostosowanym do potrzeb (elementy rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna dla uczestników.

  1. Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,
  2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: m.in: dietetyk, psycholog, doradca zawodowy, radca prawny.

Projekt  skierowany jest do osób:

– bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP)

– uczących się

– korzystających z pomocy społecznej,

– niepełnosprawnych

– rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),

– przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój , 205.

Pracownik socjalny : Hanna Grams   tel. 95 733 0461

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Działanie: 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa – nowe możliwości”