INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Państwa  przetwarzanych  danych  osobowych   jest   Miejsko-Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica. 
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne tub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych,’ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gmina Witnica otrzymała jako jedna z 4 gmin województwa lubuskiego dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2018. Złożony przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego wniosek pozwolił na pozyskanie kwoty 16 000 zł, a tym samym realizację gminnego programu pod nazwą „Razem mamy moc by pokonać przemoc”. Dotacja pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przygotowany merytorycznie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Alicję Pasich, oraz Kierownika M-GOPS, Tomasza Taupę, program, zakłada min. zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa psychologicznego, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, współorganizację konkursu plastycznego dla dzieci, poradę prawną dla seniorów oraz opracowanie i kolportaż gminnej ulotki informacyjnej. Działania są więc skierowane zarówno do rodziców i ich dzieci, jak i osób starszych.
Program „Razem mamy moc by pokonać przemoc” stanowi element działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projektowane działania są w pełni zbieżne z celami „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Witnica na lata 2016-2021”.
Spotkanie z Panią Alicją Pasich oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w najbliższą środę, 30 maja 2018 r., podczas imprezy rodzinnej „Biesiadorajdy” w Nowinach Wielkich organizowanej przez tamtejszy Zespół Edukacyjny.
Partnerami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w realizacji programu są:
Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich oraz Dom Dziennego Pobytu „Senior- Wigor” w Witnicy.

Do pobrania ulotka informacyjna.

 

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej i jest również dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

 • Rodziny, które otrzymały kartę tradycyjną (plastikową) do 31 grudnia 2017 r. mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karty elektronicznej (na urządzeniach mobilnych) do 31 grudnia 2019 r.
 • Rodziny, które od 1 stycznia 2018 r. wnioskują jednocześnie o przyznanie karty tradycyjnej oraz elektronicznej otrzymują obie karty bezpłatnie.
 • Rodziny, które złożyły wniosek o karty tradycyjne po 31 grudnia 2017 r., a w 2018 r. złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.
 • Rodziny, które złożą wniosek o karty elektroniczne po 31 grudnia 2017 r., a w późniejszym terminie złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty tradycyjnej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny i z niej korzystać dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem – Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?