Uprawnieni:

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta – czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie np. umowy użyczenia),
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:


1)  określony średni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% (1.750,00 zł) kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% (1.250,00 zł) tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2017 r. wynosi 1 000 zł (UWAGA! Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń).

2) powierzchnia zajmowanego lokalu.

Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 

 

 

 


Liczba osób

Powierzchnia normatywna

1 osoba

35 m2

2 osoby

40 m2

3 osoby

45 m2

4 osoby

55 m2

5 osób

65 m2

6 osób

70 m2

Dla każdej kolejnej osoby

zwiększenie o 5 m2

Osoba niepełnosprawna

zwiększenie o 15 m2

 

 

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1) 30% lub

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie  może przekroczyć:

Liczba osób

30 %

50 %

Jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%

1 osoba

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

91,00 m2

105,00 m2

 

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.
Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1)  Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się   powierzchnię normatywną o 5 m2.
2)  Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga   zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków

Co należy zrobić aby otrzymać dodatek.

 

 1. Należy pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w  pokoju nr 14 (I piętro).
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do „swojej” administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
 3. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.
 5. Komplet dokumentów, należy złożyć w pok. nr 14 (I piętro).

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

1)      ruchomości i nieruchomości,

2)      zasobów pieniężnych.
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

 

1)      Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS-u ustali, że:
występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej  deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2)      Faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nie przyznany.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Załączniki:
 • W przypadku osób zatrudnionych – zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy za trzy ostatnie miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. (druk do pobrania).
 • W przypadku emerytów i rencistów – odcinki lub zaświadczenie o wysokości pobieranej emerytury/renty Brutto wystawione przez płatnika świadczeń za trzy ostatnie miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.
 • W przypadku osób otrzymujących alimenty – odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty, odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z kąta bankowego lub oświadczenie o otrzymywaniu alimentów dobrowolnie za trzy ostatnie miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.
 • W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osobnie jest zarejestrowana w PUP – oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana z adnotacją czy w okresie ostatnich trzech miesięcy osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
 • W przypadku studentów wyższych uczelni – zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego).
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych posiadanego gosp. rolnego.
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W przypadku posiadania orzeczenia wydanego przed 23-11-2004r. należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych – akt notarialny, rachunki za wodę, za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc.

DRUKI DO POBRANIA

Oświadczenie o dochodach(działalność gosp)

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie_DM

Wniosek_DM

Zaświadczenie o dochodach

Komentowanie zamknięte.