Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba spełniająca następujące warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami);
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi – 11,22 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca .

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć wniosek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy w pok. nr 14 (I piętro).

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy w pokoju nr 14 (I piętro) lub na stronie internetowej http://mgops.witnica.pl/ w zakładce dodatek energetyczny.

Dodatek Energetyczny wniosek do pobrania

Komentowanie zamknięte.