Gmina Witnica opracowała projekt nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki działań mających na celu doprowadzenie do zmiany niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie Gminy. Wskazuje obszary problemowe, priorytetowe zadania służące przeciwdziałaniu tym problemom, a także zakładane rezultaty. Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego zwiększającego efektywność podejmowanych działań.

pobierz: projekt stategii

Każdy mieszkaniec Gminy może zgłaszać swoje uwagi i postulaty dotyczące tego dokumentu drogą elektroniczną na adres: konsultacje.strategia@gmail.com do dnia 30 lipca 2021 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag merytorycznych. Prosimy o podanie danych kontaktowych, które posłużą wyłącznie do ewentualnego kontaktu z Państwem w celu wzięcia pod uwagę zaproponowanych uwag i dalszych prac nad strategią.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica, mgops@witnica.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i wypełnienia obowiązków prawnych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym wniosku, formularzu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza. Wniosek, formularz bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Komentowanie zamknięte.