Zgodnie z programem zajęć przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty między innymi z zakresu:

1. PRAWA PRACY

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Źródła prawa pracy.
 • Stosunki między pracodawcą i pracownikiem (wzajemne prawa i obowiązki).
 • Pojęcie zasad prawa pracy i stosunku pracy.
 • Analiza porównawcza umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Analiza świadectwa pracy.
 • Czas pracy.
 • Rodzaje umów o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę – sposoby
 • Pojęcie urlopu.
 • Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy (postępowanie przed sądami powszechnymi).

Wykłady oraz warsztaty poprowadził adwokat.

 

2. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zasady i źródła postępowania administracyjnego.
 • Pojęcie organu.
 • Właściwość organów rozpoznających sprawę.
 • Terminy załatwiania spraw administracyjnych.
 • Zasady postępowania dowodowego.
 • Etapy postępowania administracyjnego.
 • Pojęcie strony postępowania administracyjnego.
 • Pojęcie i budowa decyzji administracyjnej.
 • Analiza porównawcza postanowień i decyzji.
 • Zażalenie i odwołanie jako sposoby weryfikacji rozstrzygnięć w toku postępowania administracyjnego.
 • Sposoby weryfikacji decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych.
 • Analiza pism sporządzanych w toku postępowania administracyjnego.
 • Analiza podstaw skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wykłady oraz warsztaty poprowadził adwokat

3. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Podstawowe akty prawne regulujące działalność gospodarczą.
 • Podstawowe zasady działalności gospodarczej.
 • Pojęcie i kwalifikacja działalności gospodarczej.
 • Podstawowe formy prawne działalności gospodarczej.
 • Czynności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Wymogi formalne niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej (NIP, REGON, rachunek bankowy, siedziba itd.).
 • Instrumenty wspomagające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Wykłady oraz warsztaty poprowadził adwokat

4. BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I MOTYWACJI DO ZMIAN

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Integracja grupy – kształtowanie przyjaznej atmosfery otwartości, zaufania,

wzajemnej pomocy i wsparcia

 • Nauka twórczego i pozytywnego myślenia
 • Przełamywanie negatywnego nastawienia do pracy – destrukcyjnych schematów myślowych oraz przyzwyczajeń
 • Sposoby radzenia sobie z napięciem i stresem wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy – techniki relaksacji

Wykłady oraz warsztaty poprowadził psycholog.

5. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Sposoby porozumiewania się – aspekt werbalny i niewerbalny
 • Znaczenie i rola „mowy ciała”
 • Podstawowe techniki zwiększające efektywność komunikowania się z innymi
 • Autoprezentacja – znaczenie efektu pierwszego wrażenia w relacjach międzyludzkich
 • Moja praca w zespole – analiza pełnionych ról w grupie

Wykłady oraz warsztaty poprowadził psycholog.

6. MOJE ZAINTERESOWANIA I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Odkrywanie i ocena własnych umiejętności i możliwości zawodowych oraz cech osobowościowych
 • Wartości i cele życiowe a podejmowanie decyzji zawodowych

Wykłady oraz warsztaty poprowadził doradca zawodowy.

7. SPOSOBY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Od czego zależy znalezienie zatrudnienia?
 • Analiza różnych metod poszukiwania pracy
 • Budowanie sieci kontaktów czyli jak rozmawiać o pracy
 • Ukryty i jawny rynek pracy

Wykłady oraz warsztaty poprowadził doradca zawodowy.

8. SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Analiza ogłoszeń prasowych z ofertami pracy oraz wymagań pracodawców
 • Analiza podstawowych błędów popełnianych w dokumentach aplikacyjnych
 • Sporządzanie profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego i innych dokumentów wymaganych  przez pracodawcę

Wykłady oraz warsztaty poprowadził doradca zawodowy.

 

9. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z PRACODAWCĄ

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych i inne metody selekcji kandydatów do pracy
 • Przykładowe pytania „od” i „do” pracodawcy
 • Jak odpowiadać na trudne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Autoprezentacja w czasie rozmowy, czyli jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na pracodawcy

Wykłady oraz warsztaty poprowadził doradca zawodowy.

10. KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

Moduł ten obejmował następujące zagadnienia:

 • Rola i zasady sprawnego komunikowania w organizacji i miejsce pracownika w mechanizmach komunikacji w firmie.
 • Postulaty sprawnościowe komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Bariery w komunikacji w organizacji i przeciwdziałanie im. Schematy formalnych i nieformalnych sieci komunikacji w organizacji
 • Współczesny rynek pracy – trendy meandry , ewolucje. Cywilizacja a rynek pracy, wyzwania współczesności. Nasze miejsce na rynku pracy. Jak aktywnie kształtować własną przyszłość na współczesnym rynku pracy.

Wykłady oraz warsztaty poprowadził socjolog.

Komentowanie zamknięte.