W miesiącu listopadzie 2008 roku odbyła się sesja zajęć IV modułu projektu:

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy”

Zadaniem tego modułu jest zdobycie przez beneficjentów umiejętności metodycznych obejmujący tematykę mającą na celu opracowanie planu niesienia pomocy opiekuńczo-pielęgnacyjnej w oparciu o proces pielęgnowania, zarządzanie materialnymi i niematerialnymi  zasobami podopiecznego, diagnozowanie potrzeb i problemów psychofizjologicznych podopiecznego – człowieka starego.

I    Umiejętności metodyczne

1. opracować plan niesienia pomocy opiekuńczo-pielęgnacyjnej w oparciu o proces pielęgnowania i ponieść za niego odpowiedzialność

2. zarządzać materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego

3. prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym

4. organizować własny warsztat pracy

5. rozpoznawać i wykorzystywać zasoby środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego dla efektywnej pracy z podopiecznym

6. dopasować działania, kompetencje i środki do zaistniałej sytuacji wypadkowej

7. stosować techniki monitorowania i oceny (ewaluacji) stanu funkcjonalnego podopiecznego dla potrzeb usprawniania bio-psycho-społecznego

8. zdiagnozować potrzeby i problemy psychofizjologiczne podopiecznego człowieka starego oraz zindywidualizować działania na jego rzecz

9. skutecznie wykorzystywać w praktyce zawodowej różne metody pracy z podopiecznym dostosowując je do wieku starszego

10. rozwiązywać sytuacje konfliktowe

11. uświadomić sobie własne możliwości w zakresie niesienia określonej pomocy ludziom w podeszłym wieku poprzez systematyczną samoocenę

12. posługiwania się nowoczesnymi nośnikami informacji tj. systemem komputerowym, Internetem

13. posługiwać się podstawowymi technikami terapeutycznymi w pracy z podopiecznym

14. zastosować techniki relaksacji adekwatne do wieku starszego

 

Zgodnie z programem zajęć przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty między innymi z zakresu:

 

1. Aspekty pedagogiki opiekuńczej i społecznej w pracy z osobami starszymi

 

1.      Starzenie się jako proces – biopsychospołeczne aspekty starszego wieku

a)            biologiczna strona starzenia się

b)            psychiczna strona starości

c)            postawy przyjmowane przez ludzi starszych

2.      Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej

3.      Specyfika potrzeb osób starszych oraz możliwości ich zaspokajania

4.      Interpretacja pojęcia opieki – istota opieki

a)            różnice między opieką a pomocą: kwestia odpowiedzialności, symetryczności relacji, ciągłości i trwałości więzi interpersonalnych,

b)            struktura procesu opieki i jej elementy

c)            funkcje opieki: homeostatyczn, egzystencjalna, regulacyjna, usamodzielniająca, osobotwórcza, socjalizacyjna

d)            zasady procesu opieki hospicyjnej

5.      Charakterystyka i rola opiekuna osoby starszej

a)            rola opiekuna w zaspokajaniu potrzeb podopiecznych

b)            czym powinien się charakteryzować idealny opiekun

c)            cechy osobowości przydatne w opiece nad osobą starszą

d)            „siedem przykazań” – zasady komunikowania się z osobą starszą i niepełnosprawną

6.      Pomoc i wsparcie

a)            cele udzielania pomocy i wsparcia

b)            różnice między pomocą i wsparciem: kwestia podłoża działań, uwarunkowań, charakteru, podejścia emocjonalnego

c)            podmioty udzielające wsparcia i pomocy osobom starszym

7.      Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze

a)            funkcje rodziny i ich ewolucja

b)            specyfika przemian współczesnej rodziny, problemy współczesnej rodziny

c)            warunki umożliwiające optymalną realizację funkcji wychowawczej w rodzinie

d)            dezorganizacja rodziny i jej następstwa; czynniki dezorganizujące rodzinę

e)            funkcjonowanie osób starszych w rodzinie: pozycja osoby starszej w rodzinie, rola seniora w rodzinie, problemy osób starszych w rodzinie

8.      Środowisko lokalne jako miejsce realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec osób starszych

a)            środowisko lokalne jako nieodłączny element otoczenia życia człowieka

b)            człowiek starszy w środowisku miejskim i wiejskim – specyfika funkcjonowania

9.      Aspekty demograficzne współczesnego społeczeństwa

a)            starzenie się społeczeństwa i socjalne konsekwencje tego procesu

b)            tendencje demograficzne w Polsce

c)            aspekty wydłużania się życia ludności

10.    Postrzeganie społeczne ludzi starszych

a)            pozytywny i negatywny stereotyp starości

b)            stereotypy człowieka starego

c)            poglądy i postawy dotyczące starości

11.    Aktywność, aktywizacja i organizowanie czasu wolnego ludziom starszym

a)            rola pracy w życiu człowieka

b)            praca zawodowa ludzi starszych

c)            konsekwencje zakończenia pracy zawodowej

d)            pojęcie aktywności i aktywizacji

e)            czynniki warunkujące aktywność człowieka

f)             aktywność osób starszych, jej rodzaje i specyfika

g)            cele aktywizacji podopiecznego w starszym wieku

h)            rozpoznawanie potencjałów podopiecznego w celu zaplanowania procesu jego aktywizacji

i)             rozpoznawanie zasobów środowiskowych w celu wykorzystania ich w procesie aktywizacji  podopiecznego

Formy prowadzenia zajęć:

1. Wykład

2. Dyskusja

3. Ćwiczenia

4. Analiza przypadków

 

Pomoce dydaktyczne:

1. Prezentacja multimedialna

2. Film edukacyjny

 

Zajęcia prowadziła pedagog:  Anna Obiegło

 

2. Opieka nad osobami starszymi jako element relacji społecznych

 

Forma pracy : Warsztaty i wykłady (  10 godzin dydaktycznych)

Termin:  18.11.2008;  20.11.2008;

 

Opieka jako element relacji społecznych

 •  współczesność a usługi opieki, rodzaje argumentacji;
 •  sposoby wybierania wpływu na innych;
 •  odchodzenie od postawy „nie”.

 

Sprawne komunikowanie się 

 •  postulaty sprawnościowe mówienia, pisania, czytania i słuchania;
 •  komunikacja werbalna i niewerbalna, strategie komunikowania w organizacji;

 

Profesjonalna obsługa klientów

 •  kształtowanie kontaktów z klientem;
 •  niwelowanie niesymetrycznych relacji klient-opiekun; rozwiązywanie konfliktów;

Komunikacja interpersonalna

 •  pierwsze wrażenie – „Jak Cię widzą tak Cię piszą”; „Jak Cię słyszą tak Cię piszą”- komunikacja słowna;
 •  komunikacja niewerbalna; język a komunikacja niewerbalna – przez telefon „widać” co myślisz!

Potrzeba poznania

 •  potrzeba pozyskiwania wiedzy, rodzaje technik badawczych i problem analizy danych, plan badawczy, wykorzystanie wiedzy;

 

Prowadzący : Piotr Klatta

 

3. Opieka nad osobą starszą a współpraca z lekarzem rodzinnym

Forma pracy : Warsztaty i wykład

 

1.         Starość  i potrzeby osób starszych:

Rola opiekunki środowiskowej;

Problemy medyczne osób starszych:

 • otępienie, choroba Alzheimera
 • udary, porażenia
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia psychiczne
 • nadciśnienie, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia
 • cukrzyca
 • astma/poch.
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • niewydolność żylna – owrzodzenia podudzi
 • parkinsonizm
 • nietrzymanie moczu i stolca
 • zaparcia
 • choroba nowotworowa
 • upośledzenie słuchu
 • upośledzenie wzroku

 

2.         Obserwacja osób chorych, omówienie technik podstawowych badań: pomiar ciśnienia, pomiar glukozy, iniekcja podskórna (insulina, heparyna), pomiar tętna i oddechu, temperatury

 

3.         Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku

 • Pokój
 • Łóżko
 • Urządzenia stosowane przy pielęgnacji chorych:
 • wózki inwalidzkie
 • balkoniki
 • podnośniki
 • podnóżki
 • Pielęgnacja pacjentów z cewnikiem
 • Pielęgnacja pacjentów ze stomią

 

4.         Pielęgnacja osoby obłożnie chorej: omówienie problemów + prezentacja technik pielęgnacji:

 • Mycie
 • Ubieranie
 • Karmienie
 • Zmiana bielizny pościelowej
 • Pielęgnacja skóry
 • Zapobieganie odleżynom
 • Zmiana pozycja chorego

Pieluchomajtki

 

5.         Żywienie osób starszych

 • Zasady ogólne
 • Dieta cukrzycowa
 • Dieta ubogocholesterolowa
 • Dieta bogatoresztkowa

 

6.         Zasady współpracy opiekunki z lekarzem i pielęgniarką

 

7.         Postępowanie w nagłych sytuacjach:

 • Omdlenie
 • Uraz
 • zatrzymanie krążenia
 • duszność
 • krwawienie
 • zatrucie
 • zadławienie

 

8.         Problem umierania

Wykładowca: Anna Wójcik – lekarz rodzinny

koordynator projektu: Julita Karasińska

Komentowanie zamknięte.