W miesiącu październiku 2008 roku odbyła się sesja zajęć III modułu projektu:

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy”

Zadaniem tego modułu jest zdobycie przez beneficjentów umiejętności interpersonalnych obejmujący tematykę jak nawiązywać, utrzymywać i rozpoznawać efektywne kontakty międzyludzkie, dbać o rozwój własny, działać zgodnie z etycznymi standardami postępowania z podopiecznymi, zinterpretować mechanizmy funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych szczególnie uwzględniając wiek podeszły.

I Umiejętności interpersonalne

1. nawiązywać, utrzymywać i rozpoznawać efektywne kontakty międzyludzkie
2. dbać o rozwój własny
3. działać zgodnie z etycznymi standardami postępowania z podopiecznymi
4. zapobiegać przeciążeniom aparatu ruchu podczas pracy z podopiecznym
5. mobilizować do aktywnego spędzania czasu wolnego w rozwijanie zainteresować podopiecznego
6. zinterpretować zachowanie drugiego człowieka, motywy jego postępowania i przyczyny trudności
7. zinterpretować mechanizmy funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych szczególnie uwzględniając wiek podeszły
8. współpracować z innymi specjalistami
9. przełamywanie naturalnego lęku przed chorobami wieku starczego
10. bycie wrażliwym na zjawiska i problemy społeczne
11. nawiązywać kontakty ,,interkulturowe”, porozumiewać się z różnymi środowiskami
12. dobór środków komunikacji poprzez m.in. znajomość języka migowego
13. kształtowanie odpowiednich postaw opiekuna-wychowawcy
14. wyszukiwanie mocnych stron u podopiecznego
15. występować w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego
16. rozpoznawać i analizować system wartości podopiecznego
17. rozwiązywanie własnych problemów moralnych
1. WARSZTATY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH NIEZBĘDNYCH W PRACY OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ


CELE:

-rozwój umiejętności nawiązywania, utrzymywania i rozpoznawania efektywnych kontaktów międzyludzkich,
-dbanie o rozwój własny,
-działanie zgodnie z etycznymi standardami postępowania z podopiecznymi,
-rozwój umiejętności interpretowania zachowania drugiego człowieka, motywów jego postępowania, mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych szczególnie uwzględniając wiek podeszły,
-przełamywanie naturalnego lęku przed chorobami wieku starczego,
-kształtowanie odpowiednich postaw opiekuna-wychowawcy,
-wyszukiwanie mocnych stron u podopiecznego,
-rozpoznawanie i analizowanie systemu wartości podopiecznego,
-rozwiązywanie własnych problemów moralnych.
Zajęcia poprowadziła psycholog mgr Aneta Relich.

 

Zagadnienia programowe:
-rozwijanie umiejętności interpretowania sytuacji z różnych punktów widzenia,
-ukazanie zróżnicowania motywów ludzkich zachowań,
-rozwijanie samoświadomości, wpływu dotychczasowych doświadczeń życiowych na aktualne
relacje interpersonalne,
-rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
-indywidualne możliwości człowieka w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
-rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia oraz stawiania sobie sensownych, możliwych do osiągnięcia celów.
-rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z wykorzystaniem technik werbalnych i „mowy ciała”,
-znaczenie i miejsce komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich,
-zasada partnerstwa i wzajemnego szacunku w relacjach z innymi,
-rozwijanie samoświadomości i pobudzanie wrażliwości na sprawy innych ludzi, szczególnie uwzględniając wiek podeszły,
-budowanie adekwatnego, zdrowego poczucia własnej wartości,
-rozwijanie świadomości mocnych stron własnej osobowości, systemu wartości i dostrzeganie ich u innych.


FORMY PRACY:

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnej:
-praca indywidualna, w parach i podgrupach,
-dyskusja,
– „burza mózgów”,
-mini-wykłady,
– scenki symulacyjne,
-kwestionariusze .

koordynator projektu: Julita Karasińska

Komentowanie zamknięte.