asystent-678x381

Gmina Witnica realizuje w 2022 r. dwa programy skierowane do osób z niepełnosprawnością: program „Opieka Wytchnieniowa” oraz program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- jego rolą jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Uczestnikami programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

 

Nabór wniosków na kolejną edycję obu programów przewidziany jest w ostatnim kwartale br.

Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie internetowej M-GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

logotypy-1200x241

Informujemy, że w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy można składać dokumenty o zakwalifikowanie się do otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej z banku żywności.

Osoby, które nie złożyły oświadczeń w roku 2022 powinny jak najszybciej wypełnić i dostarczyć wypełnione dokumenty.

Wypełniony i podpisany komplet dokumentów można składać w M-GOPS przy ul. Kostrzyńskiej 9 w Witnicy, tel. 95 751 51 83, w godzinach pracy ośrodka lub pozostawić w skrzynce do korespondencji znajdującej się przy wejściu.

Druki oświadczeń można wypełnić na miejscu, w M-GOPS, lub pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do M-GOPS- wzory do wypełnienia znajdują się poniżej. Dla obywateli Polski druk oznaczono jako „PL”, dla obywateli Ukrainy- „UA”.

Druki do pobrania:

dla obywateli Polski

dla obywateli Ukrainy

 

Pomoc przysługuje osobom, które nie przekraczają maksymalnej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie. Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc w postaci produktów żywnościowych jest skierowana zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Witnica.

Żywność będzie wydawana w każdą trzecią środę miesiąca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zaułek Wodny 1 w Witnicy począwszy od bieżącego miesiąca (kwietnia 2022 r.).

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że osoby, które chcą osobiście złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy mogą to zrobić

od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy ośrodka.

Ze względów organizacyjnych (bardzo duża ilość wpływających wniosków) w piątek osobisty kontakt z pracownikami przyjmującymi osoby zainteresowane będzie niemożliwy.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 95 751 51 83, e-mail: mgops@witnica.pl.

 

Godziny pracy M-GOPS:

– poniedziałek- 7.00- 16.00

– wtorek, środa, czwartek- 7.00- 15.00.”