W Gminie Witnica rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy lub gaz skroplony LPG.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA: dodatek nie obejmuje gazu ziemnego z sieci gazowej!

Gospodarstwa domowe, które posiadają piece gazowe zasilane gazem ziemnym z instalacji lub butle do zasilania kuchenek gazowych nie są objęte dodatkiem.

Wszystkie rodzaje paliw oraz wysokość dodatku zostały wymienione w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Aby otrzymać świadczenie należy wcześniej zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- w Urzędzie Miasta i Gminy (nie dotyczy to oczywiście osób, które takiego zgłoszenia już dokonały).

Wnioski można składać w formie papierowej- osobiście lub listownie, a także za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wniosek musi być podpisany elektronicznie).

Druki wniosków są dostępne w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, przy ul. Kostrzyńskiej 9. W M-GOPS należy składać wypełnione wnioski papierowe.
Godziny udzielania informacji dotyczących dodatku węglowego w M-GOPS:
poniedziałek: w godz. 9-16
wtorek, środa, czwartek: w godz. 9-14
piątek: w godz. 9-13

Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

 

Pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl

 

 

Kliknij tutaj i pobierz druk wniosku do wydruku w formacie pdf:

 

Wniosek do pobrania

 

asystent-678x381

Gmina Witnica realizuje w 2022 r. dwa programy skierowane do osób z niepełnosprawnością: program „Opieka Wytchnieniowa” oraz program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- jego rolą jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Uczestnikami programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (państwowy fundusz celowy).

 

Nabór wniosków na kolejną edycję obu programów przewidziany jest w ostatnim kwartale br.

Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie internetowej M-GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.