Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej i jest również dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

 • Rodziny, które otrzymały kartę tradycyjną (plastikową) do 31 grudnia 2017 r. mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karty elektronicznej (na urządzeniach mobilnych) do 31 grudnia 2019 r.
 • Rodziny, które od 1 stycznia 2018 r. wnioskują jednocześnie o przyznanie karty tradycyjnej oraz elektronicznej otrzymują obie karty bezpłatnie.
 • Rodziny, które złożyły wniosek o karty tradycyjne po 31 grudnia 2017 r., a w 2018 r. złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.
 • Rodziny, które złożą wniosek o karty elektroniczne po 31 grudnia 2017 r., a w późniejszym terminie złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty tradycyjnej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny i z niej korzystać dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem – Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

 1. Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
 2. Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
 3. Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia /kursy.
 4. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe dostosowanym do potrzeb (elementy rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna dla uczestników.

 1. Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,
 2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: m.in: dietetyk, psycholog, doradca zawodowy, radca prawny.

Projekt  skierowany jest do osób:

– bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP)

– uczących się

– korzystających z pomocy społecznej,

– niepełnosprawnych

– rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),

– przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój , 205.

Pracownik socjalny : Hanna Grams   tel. 95 733 0461

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Działanie: 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa – nowe możliwości”

Pełnomocnik Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.  po raz kolejny realizuje program „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do następujących obszarów:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

– Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego              w żłobku lub przedszkolu pod albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

Termin składania  wniosków: 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin składania  wniosków:

 • dnia 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
 • dnia 10.10. 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

W sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z PCPR w Gorzowie Wlkp. Miejsce składania wniosków:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Pankiewicza 5-7, 66-460 Gorzów Wlkp.,

tel. 95 733 04 58 do 61. 


Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl