W związku z nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 rozpoczynającym się od 01.11.2018r do 31.10.2019r informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych należy składać poczynając od dnia 01 lipca br. w formie elektronicznej oraz od dnia 01 sierpnia br. w formie papierowej.

Wszelkie wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów tj. dokumentacja dotycząca zatrudnienia – pity 11 za rok 2017, wszelkie umowy o pracę; w przypadku utraty zatrudnienia świadectwa pracy itp. (nawet w przypadku gdy była już dostarczana).

WAŻNE!

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PONADTO MUSZĄ ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU  zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 r.ż. przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
 2. ukończenia 24r. ż. Przez dziecko lub osobę ucząćą się przed rozpoczęciem roku szkolnego   w roku kalendarzowym w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 r. ż. – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Niepełnosprawność oznacza :

 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000),albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji alb o trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szkoła oznacza:

szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Gdzie i kiedy składać wniosek?

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać:

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.
 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierową). Wnioski będą przyjmowane na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, w godzinach: poniedziałek w godz. 10.00-16.00, wtorek – czwartek  w godz. 10.00-15.00, piątek w godz. 10.00-14.00. Wnioski dostępne są na stronie mgops.witnica.pl oraz siedzibie ośrodka.

      Ważne!  Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 • do dnia 30 września w przypadku złożenia, kompletnych wniosków w lipcu i sierpniu,
 • 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 (I piętro) oraz na stronie internetowej mpips https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Państwa  przetwarzanych  danych  osobowych   jest   Miejsko-Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica. 
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne tub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych,’ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gmina Witnica otrzymała jako jedna z 4 gmin województwa lubuskiego dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2018. Złożony przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego wniosek pozwolił na pozyskanie kwoty 16 000 zł, a tym samym realizację gminnego programu pod nazwą „Razem mamy moc by pokonać przemoc”. Dotacja pochodzi ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przygotowany merytorycznie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Alicję Pasich, oraz Kierownika M-GOPS, Tomasza Taupę, program, zakłada min. zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa psychologicznego, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, współorganizację konkursu plastycznego dla dzieci, poradę prawną dla seniorów oraz opracowanie i kolportaż gminnej ulotki informacyjnej. Działania są więc skierowane zarówno do rodziców i ich dzieci, jak i osób starszych.
Program „Razem mamy moc by pokonać przemoc” stanowi element działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projektowane działania są w pełni zbieżne z celami „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Witnica na lata 2016-2021”.
Spotkanie z Panią Alicją Pasich oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w najbliższą środę, 30 maja 2018 r., podczas imprezy rodzinnej „Biesiadorajdy” w Nowinach Wielkich organizowanej przez tamtejszy Zespół Edukacyjny.
Partnerami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w realizacji programu są:
Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich oraz Dom Dziennego Pobytu „Senior- Wigor” w Witnicy.

Do pobrania ulotka informacyjna.