Po wakacyjnej przerwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczęły się przygotowania do kolejnego okresu wydawania nieodpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Witnica.

Przypominamy, że w celu otrzymania pomocy należy złożyć nowe oświadczenia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy. Na miejscu dostępne są druki dokumentów, a pracownicy socjalni odpowiedzą na pytania i pomogą wypełnić wymagane dokumenty.

Bank Żywności został powołany do życia decyzją Burmistrza Dariusza Jaworskiego w grudniu ubiegłego roku. Na potrzeby tego przedsięwzięcia gmina przygotowała zaplecze logistyczne, min. zapewniła magazyn, jego obsługę i wyposażenie. W realizacji pomocy współpracują stale: Urząd Miasta i Gminy Witnica, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, Centrum Integracji Społecznej w Witnicy oraz Miejskie Zakłady Komunalne. Dzięki sprawnej organizacji oraz pomocy wielu osób i instytucji w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. przekazano osobom potrzebującym łącznie ponad 16 ton tego rodzaju wsparcia. Wartość przekazanej pomocy w pierwszym okresie funkcjonowania Banku wyniosła łącznie ponad 67 000 zł. Żywność, o której mowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Są to produkty pełnowartościowe, z różnych grup towarowych (pochodzenia roślinnego, np. olej, mięsne- wieprzowe i drobiowe, warzywne, np. groszek z marchewką, mleczne, np. ser żółty). Z banku korzystają rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, samotne i seniorzy. W pierwszym miesiącu funkcjonowania przekazano żywność dla ok. 300 osób, przy czym liczba ta stale rosła osiągając w maju br. wskaźnik prawie 800 osób. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem samych zainteresowanych tą formą pomocy, jak również społeczności gminy.

Aby otrzymać żywność od września już teraz można zgłaszać się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu w M-GOPS w Witnicy (ul. Kostrzyńska 9).

Godziny pracy ośrodka:

– poniedziałek –  700-1600;

– wtorek, środa, czwartek – 700-1500;

– piątek –  700-1400.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOBRY START PRZEZ PORTAL EMP@TIA?

Składanie wniosku na portalu Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Po założeniu konta na portalu zaloguj się, a następnie:

1.  Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku  „Dobry start”.

2.  Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj niezbędne dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będziesz składał wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019, numer rachunku, na który ma być przekazane świadczenie.

Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.

3.  Wpisz nazwę miejscowości, w której zamieszkujesz.

4.  Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której złożony zostanie wniosek.

5.  Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony:

 • dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
 • dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci.

6.  Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz  „Utwórz dokument”.

7.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start”  i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.

8. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.

9.  Wyślij wniosek.

Wniosek został wysłany. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie w przypadku przyznania Ci świadczenia, dlatego ważne jest abyś wpisał go poprawnie.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia dostaniesz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia”. Kliknij „Podpisz odbiór”.

WAŻNE: w razie wątpliwości lub błędów urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą co do zasady drogą elektroniczną. 

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 rozpoczynającym się od 01.11.2018r do 31.10.2019r informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i alimentacyjnych należy składać poczynając od dnia 01 lipca br. w formie elektronicznej oraz od dnia 01 sierpnia br. w formie papierowej.

Wszelkie wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów tj. dokumentacja dotycząca zatrudnienia – pity 11 za rok 2017, wszelkie umowy o pracę; w przypadku utraty zatrudnienia świadectwa pracy itp. (nawet w przypadku gdy była już dostarczana).

WAŻNE!

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PONADTO MUSZĄ ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU  zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 r.ż. przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
 2. ukończenia 24r. ż. Przez dziecko lub osobę ucząćą się przed rozpoczęciem roku szkolnego   w roku kalendarzowym w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 r. ż. – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Niepełnosprawność oznacza :

 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000),albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji alb o trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szkoła oznacza:

szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Gdzie i kiedy składać wniosek?

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać:

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.
 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierową). Wnioski będą przyjmowane na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, w godzinach: poniedziałek w godz. 10.00-16.00, wtorek – czwartek  w godz. 10.00-15.00, piątek w godz. 10.00-14.00. Wnioski dostępne są na stronie mgops.witnica.pl oraz siedzibie ośrodka.

      Ważne!  Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 • do dnia 30 września w przypadku złożenia, kompletnych wniosków w lipcu i sierpniu,
 • 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 (I piętro) oraz na stronie internetowej mpips https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Dokumenty do pobrania: